تلفن ۰۲۱۲۸۴۲۴۳۶۰ ۰۲۱۹۱۰۳۵۰۱۴

قوانین کنسلی

قوانین لغو رزرو اقامتگاه‌ها:

بسته به شرایط و زمان لغو رزرو یک قانون مشخص ندارد. خاطرات زیبا تابع شرایط کنسلی اقامتگاه‌ها هست و هیچ کمیسیونی از بابت کنسلی از مسافر دریافت نمی‌کند.بنابراین مبلغ جریمه در زمانی که مسافر کنسل کند اعلام و از مبلغ واریزی کسر می‌گردد و مابقی مبلغ به مسافر برمی‌گردد.

قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی ( سیستمی ):

خط هوایی

شناسه نرخی

از زمان صدور (تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز)

تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز

تا ۳ ساعت قبل از پرواز

از سه ساعت تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز

از ۳۰ دقیقه قبل از پرواز به بعد

ایران ایر

J C Y V Q M N L O K S I X

30٪

30٪

60٪

60٪

60٪

آسمان

DIZ

30٪

30٪

50٪

50٪

50٪

NYASUOVMXRQW

40٪

40٪

60٪

60٪

60٪

LHKB

50٪

50٪

70٪

70٪

70٪

E

100٪

ماهان

S X T V Q P R Y B BH

10٪

10٪

30٪

50٪

50٪

L

15٪

15٪

40٪

50٪

50٪

N W WW WA WS WQ

20٪

20٪

50٪

70٪

70٪

I

20٪

20٪

40٪

50٪

50٪

C CC

30٪

30٪

40٪

70٪

70٪

تابان

Y YD YF YK YN YP
T R V Z L M A I P F C K D N

20٪

30٪

40٪

50٪

50٪

B W J S O Q E U H X G

100٪

قشم ایر

A R Y

30٪

40٪

60٪

60٪

70٪

V M Q

40٪

50٪

60٪

60٪

70٪

K N

100٪

کاسپین

J JF JB JH JD
Z ZF ZB ZH ZD
Q QF QB QH QD
W WF WB
N NF NB
X
S SF
H HF
P PF PB
R RF RB RH RD RE

30٪

30٪

50٪

50٪

50٪

M

40٪

40٪

70٪

70٪

70٪

K KF
L LF LB LH

50٪

50٪

80٪

80٪

80٪

I IF IB IH IE
V A F U D

100٪

زاگرس

C J (CIP)

15٪

20٪

30٪

40٪

40٪

Z ZD ZF ZI ZL
X XD XF XI XL
F FD FF FI FL FN FQ FS FU FW

10٪

15٪

20٪

30٪

30٪

I ID IF
T TD TF
U UD UF
A AD AF

15٪

20٪

30٪

40٪

40٪

B BD BF BI
D DD
E ED EF
S

25٪

30٪

40٪

50٪

50٪

M MD
N ND
R RD RF

35٪

40٪

50٪

70٪

70٪

H HD
Q QD
L LD

45٪

50٪

60٪

80٪

80٪

P PD
V VD VF
Y YD
K KD

50٪

100٪

W WD WF

100٪

کارون

B S Y N Q K V X H L M R U D O E Z F P

30٪

30٪

از ۱۲ ظهر روز ۱ قبل از پرواز تا ۲ ساعت مانده به پرواز ۵۰ ٪

از ۲ ساعت مانده به پرواز به بعد ۶۵ ٪

کیش ایر

J C Y V R D A H B P

تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪

از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۴۰ ٪

Q M N L O E K U X S

تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۵ ٪

از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۵۰ ٪


خط هوایی

شناسه نرخی

تغییر تاریخ تا 4 ساعت مانده به پرواز

کنسلی از زمان صدور تا 72 ساعت مانده به پرواز

کنسلی از 72 ساعت تا 4 ساعت مانده به پرواز

از دست دادن پرواز تا 4 ساعت مانده به پرواز

معراج

P P1

غیرقابل استرداد

Y Y1 Y2 Y3

40٪

40٪

50٪

70٪

B B1 B2 B3

30٪

30٪

40٪

60٪

M

20٪

20٪

30٪

50٪

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

20٪

20٪

30٪

50٪

خط هوایی

نرخ بلیط

تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز

تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز

از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز

جا ماندن از پرواز

ایران ایرتور

۵۰۰،۰۰۰ تومان و بالاتر

20٪

30٪

40٪

50٪

۳۰۰،۰۰۰ الی ۴۹۹،۰۰۰ تومان

30٪

40٪

50٪

60٪

۱۵۵،۰۰۰ الی ۲۹۹،۰۰۰ تومان

30٪

40٪

60٪

70٪

۱۵۴،۰۰۰ تومان و پایین تر

30٪

40٪

70٪

80٪

خط هوایی

شناسه نرخی

از زمان صدور تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز

از ۲۴ ساعت قبل از پرواز تا ۳ ساعت مانده به پرواز

از ۳ ساعت مانده به پرواز

آتا

Y R O V B Q P N M L A K D W H F E J S I U

30٪

50٪

60٪

خط هوایی

شناسه نرخی

از زمان صدور تا ۴۸ ساعت به پرواز

از ۴۸ ساعت تا ۲۴ ساعت به پرواز

از ۲۴ ساعت تا ۱۲ ساعت به پرواز

از ۱۲ ساعت به پرواز تا یکسال پس از پرواز

سپهران

تمامی شناسه‌های نرخی

30٪

40٪

50٪

75٪

خط هوایی

شناسه نرخی

از زمان صدور تا 12 ظهر 3روز قبل از پرواز

از 12 ظهر 3 روز تا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز

از 12 ظهر 2 روز تا 12 ظهر روز قبل از پرواز

از 12 ظهر روز قبل تا بعد از پرواز

وارش

W

60٪

70٪

80٪

95٪

از زمان صدور تا 12 ظهر 3روز قبل از پرواز

از 12 ظهر 3 روز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز

از 12 ظهر یک روز قبل تا سه ساعت پیش از پرواز

از 3 ساعت پیش از پرواز تا بعد از پرواز

LL LI LF LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY

30٪

50٪

70٪

90٪

SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY

20٪

40٪

60٪

80٪

HH HW HV HU
HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY

10٪

30٪

50٪

70٪